دانلود تحقیق قرارداد كار و شرايط آن

دانلود تحقیق قرارداد كار و شرايط آن

دانلود تحقیق قرارداد كار و شرايط آن

فصل اول 

تعاريف و مفاهيم
ماده 1 . پيمان
پيمان ، مجموعه اسناد ومدارك است كه در ماده 2 موافقتنامه پيمان ، درج شده است.
ماده 2. موافقتنامه
موافقتنامه ، سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان ، در آن بيان شده است .
ماده 3 . شرايط عمومي
شرايط عمومي ، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي كند.
ماده 4. شرايط خصوصي
شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي ، براي اين پيمان ، باتوجه به وضعيت وماهيت آن ، تنظيم شده است . موارد درج شده در شرايط خصوصي ، هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند.
ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار
الف ) برنامه زماني كلي : برنامه اي است كه در آن ، زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه منعكس گشته ودر اسناد ومدارك پيمان درج شده است .
ب ) برنامه زماني تفصيلي : برنامه اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان ،‌به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي ، در آن آمده است .
ماده 6. كارفرما
كارفرما، شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است وعمليات موضوع پيمان را براساس اسناد ومدارك پيمان ، به پيمانكار واگذار كرده است . نمايندگان وجانشينهاي قانوني كارفرما، در حكم كارفرما مي باشند.
ماده 7 . پيمانكار
پيمانكار ، شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضا كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفته است . نمايندگان و جانشينهاي قانوني پيمانكار ، در حكم پيمانكار مي باشند.
ماده 8 . مدير طرح
الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقي يا حقيقي است كه براي نظارت بر اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود.
ب) مهندس ناظر ، نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد ومدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي شود.


نوع فرمت فایل :  ورد 

تعداد صفحات : 122 صفحه